در این شرایط اقتصادی چگونه برای آینده پس انداز کنیم؟

بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای 20 سال آینده اقتصاد ایران کدامند؟

با پول بازنشستگی ام چه کنم که پشیمان نشوم؟

تعاونی خانوادگی چیست؟ چه اصولی دارد؟

کسب و کار نوجوانان چیست؟ چه اصولی دارد؟

‫روانشناسی‬‫ اقتصادی‪،‬‬ ‫مطالعه‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫مسائل‬ ‫اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫عوامل‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫می‬ ‫پردازد‬ ‫که‬‫ بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫افراد‬ ‫تأثیر‬ ‫می‬ ‫گذارند‬ ‫‪.‬‬‫با‬ ‫روانشناس‬‫ی‬‫ اقتصاد‬‫ی‬‫‪ ،‬‬‫درک‬ ‫درستی ‬‫از‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫نکه‬‫ چگونه‬ ‫شرکت‬ ‫ها‪،‬‬ ‫سازمان‬ ‫ها‫ی‬‫ خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولنی ‫م‬‫ی‬‫توانند‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ی‬‫ و‬ ‫روانشناختی‬‫ برا‬‫ی‬‫ درک‬ ‫و‬ ‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫ی‬‫ بر‬ ‫تصم‬‫ی‬‫مات‬‫ مصرف‬ ‫کننده‬ ‫و‬ ‫رفتارها‬‫ی‬‫ مالی استفاده‬ ‫کنند‪،‬‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫آورده‬ ‫میشود‬‫‪.‬‬
‫کاربردهای‬‫ روزمره‬ ‫ملموس‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫شامل‬ ‫(و‬ ‫نه‬ ‫محدود‬ ‫به)‬ ‫موارد‬ ‫زیر‬ ‫باشند‬ ‫‪:‬‬
‫- بررسی‬‫ تصمیمات‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫فروش‬‬
‫- ترجیحات‬‫ مصرفی‬
‫- رفتارهای‬‫ پس‬ ‫انداز‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬‬
‫- اعتماد‬‫به‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کنترل‬ ‫گری‬ ‫‬
‫- تأثیرات‬‫ فرهنگ‬ ‫و‬ ‫اجتماع‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫‬
‫- بهبود‬‫ تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫اقتصاد‬ ‫‬
‫- شناسایی‬‫ مبانی‪،‬‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫چرایی‬ ‫رفتارهای‬ ‫گله‬ ‫ای‬ ‫‪behavior‬‬ ‫‪herding‬‬ ‫

 

‫ابعاد‬‫اصلی‬ ‫در‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬
‫به‬‫ شکل‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫می‬ ‫توانیم‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫بخش‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫تجربی‬ ‫‪empirical‬‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظری‬ ‫‪theoretical‬‬‫  تقسیم ‬‫نماییم‬ ‫‪.‬‬
‫روانشناسی‬‫ اقتصادی‬ ‫تجربی‬ ‫‪:‬‬
‫بخش‬‫ تجربی‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫شامل‬ ‫بررسی‬ ‫رفتارهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫تصمیمات‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫مسائل‬ ‫اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫بخش‪،‬‬ ‫با‬‫استفاده‬ ‫از‬ ‫آزمایش‬ ‫های‬ ‫رفتاری‪،‬‬ ‫پژوهشگران‬ ‫سعی‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫های‬ ‫مختلف‬ ‫بپردازند‬ ‫‪.‬‬
‫روانشناسی ‬‫اقتصادی‬ ‫نظری‬ ‫‪:‬‬
‫بخش‬‫ نظری‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫عوامل‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫می‬ ‫پردازد‬ ‫که‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫افراد‬ ‫تأثیر‬ ‫می‬ ‫گذارند‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫بخش، ‫پژوهشگران‬‫ روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫سعی‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫روابط‬ ‫بین‬ ‫شخصیت‪،‬‬ ‫هوش‬ ‫هیجانی‪،‬‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‪،‬‬ ‫ترجیحات‬ ‫مصرفی‪،‬‬ ‫اعتماد‬ ‫به‬ ‫نفس‬ ‫و‬‫خود‬ ‫‪-‬‬‫کنترلی ‬‫با‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫افراد‬ ‫بپردازند‬ ‫‪.‬‬
‫برخی ‬‫موضوعاتی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫روانشناسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫های‬ ‫مالی‬ ‫رفتاری‬ ‫مورد‬ ‫بررسی‬ ‫قرار‬ ‫می‬ ‫گیرند‪،‬‬ ‫عبارتند‬ ‫از‬ ‫‪:‬‬
‫الف)‬‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪:‬‬‬

‫شخصیت ‬‫فرد‪،‬‬ ‫تأثیر‬ ‫زیادی‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫او‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برای‬ ‫مثال‪،‬‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫شخصیت‬ ‫خودآگاه‪،‬‬ ‫بهتر‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫تصمیمات‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ای‬ ‫را‬‫در‬ ‫مورد‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫بگیرد‬ ‫‪.‬‬
‫ب)‬‫هوش‬ ‫هیجانی‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪:‬‬
‫هوش ‬‫هیجانی‬ ‫فرد‪،‬‬ ‫تأثیر‬ ‫بسزایی‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫او‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫هوش‬ ‫هیجانی‬ ‫بالاتر‪،‬‬ ‫بهتر‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫مسائل‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫تصمیمات‬ ‫درست‬‫ و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ای‬ ‫اتخاذ‬ ‫نماید‬ ‫‪.‬‬
‫پ)‬‫ترجیحات‬ ‫مصرفی‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪:‬‬
‫ترجیحات‬‫ مصرفی‬ ‫فرد‪،‬‬ ‫تأثیر‬ ‫زیادی‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫او‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برای‬ ‫مثال‪،‬‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫ترجیحات‬ ‫مصرفی‬ ‫متفاوت‪،‬‬ ‫به‬ ‫تصمیمات‬ ‫متفاوتی‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫خرید‬‫و‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫می‬ ‫رسد‬ ‫‪.‬‬
‫ت)‬‫اعتماد‬ ‫به‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪:‬‬
‫اعتماد‬‫به‬ ‫نفس‬ ‫فرد‪،‬‬ ‫تأثیر‬ ‫زیادی‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫او‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫اعتماد‬ ‫به‬ ‫نفس‬ ‫بالا‬‬ ‫بهتر‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫مسائل‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫تصمیمات‬ ‫درست ‬‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ای‬ ‫بگیرد‬ ‫‪.‬‬
‫ث)‬‫خود‬ ‫‪-‬‬‫کنترل‬‫گری‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪:‬‬
‫خود‬‫کنترل‬ ‫گری‬ ‫‪self-control‬‬ ‫فرد‪،‬‬ ‫تأثیر‬ ‫زیادی‬ ‫بر‬ ‫تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫او‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫‪-‬‬‫کنترل‬‫گری‬ ‫بالاتر‬‬ ‫بهتر‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫مسائل ‬‫اقتصادی‪،‬‬ ‫تصمیمات‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫ای‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کنترلی‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫معمول‬ ‫تحت‬ ‫تاثیر‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫رفتارهای ‬‫گله‬ ‫ای‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫و‬ ‫بازنده‬ ‫همیشگی‬ ‫معادلات‬ ‫اقتصادی‬ ‫خواهند‬ ‫بود‬ ‫‪.‬‬

‫روانشناس‬‫ی‬‫ اقتصاد‬ی‬‫ به‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫رشته‬ ‫تحصیلی‬
‫روانشناسی‬‫ اقتصادی‬ ‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫ از‬ ‫رشته‬ ‫ها‬‫ی‬‫ کارشناس‬‫ی‬‫ ارشد‬ ‫روانشناسی اجتماع‬‫ی‬‫ است‪.‬‬ ‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ برنامه‬ ‫با‬ ‫تمرکز‬ ‫بر‬ ‫رفتار‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‪،‬‬ ‫بازار‬ ‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫‪،‬‬‫تصم‬‫ی‬‫م ‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ مالی‬‫ و‬ ‫پ‬‫ی‬‫امدها‬‫ی‬ آن‬ ‫برا‬‫ی‬‫ امور‬ ‫مال‬‫ی‬‫ عموم‬ ‫ی‬‫است‪.‬‬ ‫یک‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫دانشگاه‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫رشته‬ ‫را‬ ‫ارایه‬ ‫میدهد‬ ‫دانشگاه‬ ‫تیلبورگ‬ ‫هلند‬‫ است‪.‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫ت‬‫ی‬‫لبورگ‬‫ی‬ ‫ک‬‫ دانشگاه‬ ‫تخصصی‬‫ است‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫ز‬ ‫ی‬‫اد‬‫ی‬‫ رو‬ ‫ی‬‫ علوم‬ ‫اجتماع‬‫ی‬‫ و‬ ‫اقتصاد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪،‬‬‫سه‬ ‫رتبه‬ ‫بند‬‫ی ‫دانشگاه‬‫ها‬‫ی‬‫ بزرگ‬ ‫(‬ ‫رتبه‬‫ بند‬‫ی‬‫ دانشگاه‬ ‫ها‬‫ی‬‫ جهان‬‫ی‬‫‪QS‬‬‫‪،‬‬ ‫رتبه‬ ‫بند‬‫ی‬‫ دانشگاه‬ ‫ها‬‫ی‬‫ جهان‬‫ی‬‫ و‬ ‫بهتر‬ ‫ی‬‫ن‬‫ دانشگاه‬ ‫ها‬‫ی‬‫ جهانی (‬‫‪News‬‬‫‪US‬‬ ‫)‬‫ت‬‫ی‬‫لبورگ‬‫را‬ ‫در ‫م‬‫ی‬‫ان‬‫‪40‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫برت‬‫ر‬‫جهان‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫برتر‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫اقتصاد‬ ‫قرار‬ ‫دادند‬ ‫‪.‬‬
‫سرفصل‬‫ها‬‫ی‬‫ درسی‬ ‫عبارتند‬ ‫ا‬ ‫ز‪:‬‬
‫روانشناس‬‫ی‬‫ اقتصاد‬
‫پول‬‫ و‬ ‫رفتار‬ ‫مال‬ی‬
‫روانشناس‬‫ی‬‫ و‬ ‫بازار‬ ‫ی‬‫اب‬‫ی‬
‫تجز‬‫ی‬‫ه‬‫ و‬ ‫تحل‬ی‬‫ل‬‫ مصرف‬ ‫کننده‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫داده‬ ها‬ی‬‫ بزرگ‬